top of page

Pre klientov:

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

 

XieXie s.r.o. so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO 44 061 609, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka Číslo: 51414/B (ďalej len Prevádzkovateľ)

 

Kontaktné údaje XieXie s.r.o.:

 

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok a naplnenie práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese dynameetstudio@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa DYNAMEET, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava.

 

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä 

 • právo na prístup k osobným údajom, 

 • právo na opravu osobných údajov - Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby

 • právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak 

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 • spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • právo na prenosnosť údajov, 

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a 

 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). 

 

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením. 

 

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné. 

 

Účely spracúvania a ich právny základ: 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti Prevádzkovateľa, prípadne ich zamestnanci a subdodávatelia (napr. modely a pod.) je/sú:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia). Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu, 

 • vedenie evidencie klientov (článok VI., odsek 1, písmeno f) Nariadenia – oprávnený záujem Prevádzkovateľa),

 • konanie Prevádzkovateľa za účelom splnenia zákonnej povinnosti voči orgánom, úradom a iným inštitúciám, či spoločnostiam, (článok VI., odsek 1, písmeno c) Nariadenia), vyplývajúce najmä z týchto zákonov:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • zasielanie newslettera (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia),

 • propagácia Prevádzkovateľa - zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby na sociálnych sieťach a na webovom sídle Prevádzkovateľa (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby, prípadne článok VI., odsek 1, písmeno f) Nariadenia – oprávnený záujem Prevádzkovateľa), v masovokomunikačných prostriedkoch (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 • archív fotografií - Zákon č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon (vlastníctvo diela - fotografií je s klientom dohodnuté zmluvne).

 

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov    Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu 70 rokov od po smrti autora 

Vedenie evidencie klientov 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Vedenie účtovníctva 10 rokov 

Newsletter: Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Splnenie zákonnej povinnosti         

Doba určená príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľa    

Propagácia Prevádzkovateľa     Na webovom sídle Prevádzkovateľa v zmysle    registratúrneho poriadku, 

na sociálnych sieťach po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby (osobné údaje uverejnené pred ukončením platnosti súhlasu dotknutej osoby sú spracúvané aj naďalej), 

v masovokomunikačných prostriedkoch po dobu ich trvania.


 

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností.  

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov: 

 • grafici, copywriteri, programátori/web developeri, ppc špecialisti, seo špecialisti, spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby, iní prevádzkovatelia s ktorými spolupracujeme pri svojej činnosti, marketingový špecialista - konzultant.

Tretie krajiny:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Neposkytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jej účasť na podujatiach ním organizovaných. 

V Bratislave, dňa: 30.6.2020

Stanislav Holota

Pre dodávaťeľov:

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

 

95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

XieXie s.r.o. so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO 44 061 609, zapísaná v OR

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka Číslo: 51414/B (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje XieXie s.r.o.:

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok a naplnenie práv

dotknutej osoby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese dynameetstudio@gmail.com

alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa: DYNAMEET, Galvaniho 6, 821 04

Bratislava.

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby,

ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

- právo na prístup k osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov - Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu

opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné

údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby

- právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné

údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak

spracúvali,

o dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a

ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

o osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

o osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa

práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak

o dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia

umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

o spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

o prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale

potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie

právnych nárokov.

- právo na prenosnosť údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a

- právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu

dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820

07 Bratislava 27

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených

Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre zástupcov dodávateľov, platná od: 30.6.2020 1

 

Účely spracúvania a ich právny základ:

Osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú osoby oprávnené konať za dodávateľa

a kontaktné osoby dodávateľa, spracúvame na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo

zmluvného vzťahu. Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy

zmluvného vzťahu a na účel prípadného vedenia evidencie kontaktných osôb dodávateľov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok VI.,

odsek 1, písmeno c) Nariadenia) a na účel plnenia zmluvy (článok VI., odsek 1, písmeno b)

Nariadenia).

Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu v informačnom systéme spracúva Prevádzkovateľ na

základe osobitných predpisov, na základe ktorých boli uzatvorené zmluvné vzťahy:

- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších

predpisov,

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých

zákonov,

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane

údajov),

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu max. 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu,

Vedenie evidencie zástupcov dodávateľov max. 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu,

Vedenie účtovníctva 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Splnenie zákonnej povinnosti Doba určená príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľa

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy

táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie

zmluvných povinností.

Tretie krajiny:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácie.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované

rozhodovanie vrátane profilovania.

Neposkytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a uzatvorenie

zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a uzatvorenie zmluvy.

V Bratislave, dňa: 30.6.2020

bottom of page